Безплатно за всички
Съдържа 9 календара
ICS
Опитайте услугата безплатно. Не можете да променяте настройките на календара. Няма налични календари, базирани на местоположение (като Слънце или Време).
Опитайте без ангажимент
Безплатно Вашият абонамент
Безплатен акаунт
Съдържа 20 календара
ICS
С акаунт можете да използвате повече календари, да ги преименувате и да променяте настройките им.
Безплатна алтернатива
Всички нови акаунти получават 3 месец Платен акаунт абонамент безплатно (достъп до всички календари).
Безплатно
Платен акаунт
Съдържа 72 календара
ICS
RSS
С малко плащане получавате достъп до всички календари, на всички езици. Данните са налични във формати ICS (iCalendar) и RSS. Настройките на календара се запазват, когато ъпгрейднете от безплатен акаунт.
Най-добра сделка
4.99 EUR / year
Про акаунт
ICS
JSON
CSV
TSV
XML
RSS
Про акаунтът дава пълен достъп до всички календари във всички формати (ICS, JSON, CSV, TSV, XML, RSS), на всички езици. Данните могат да се използват за търговски цели.
За разработчици на софтуер
49.99 EUR / year